вторник, 1 марта 2016 г.


Права та обов'язки унів:

1. Учні, слухачі мають право на:
а) належні умови навчання за обраною професією;
б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
в) навчання професії за індивідуальною програмою;
г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу;
д) матеріальну допомогу;
е) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством;
є) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;
ж) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
з) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;
и) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
і) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з навчальним закладом угоди;
ї) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;
й) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
к) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
л) участь в об'єднаннях громадян;
м) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
н) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;
о) пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
{ Пункт 19 доповнено підпунктом "о" згідно з Постановою КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010}

2. Учні, слухачі професійно-технічного навчального закладу зобов'язані:
а) додержуватись законодавства, моральних, етичних норм;
б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;
в) систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;
г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
д) додержуватись вимог статуту навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку;
е) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;
є) дотримувати правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;
ж) бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.